B2B
X

Vrácení zboží, reklamace

Vrácení zboží do 14 dnů od doručení
Při uzavření kupní smlouvy na dálku (např. nákup v internetovém obchodě) má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
Při odstoupení od smlouvy doporučujeme využít vzorový formulář.  Odstoupení od smlouvy musí být odesláno prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží.
 
Zboží musí být zasláno v původním nepoškozeném obalu, nesmí nést známky opotřebení nebo poškození a musí být kompletní (tzn. včetně příslušenství, záručního listu, návodu, apod.). Zboží musí být zasláno prodávajícímu do 14-ti dnů po odstoupení od smlouvy. Zboží zaslané na dobírku nebude přijmuto.

Prodávající navrátí finanční prostředky nejpozději do 14-ti dnů po obdržení vráceného zboží. Kupující má právo na vrácení nákladů za dopravné od prodávajícího ke spotřebiteli ve výši nejlevnější varianty dopravy nabízené prodávajícím. Náklady spojené s dopravou zboží od spotřebitele k prodávajícímu nese v případě odstoupení od smlouvy kupující. Kupující nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho užívání nad rámec běžného vyzkoušení. Tedy za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá u zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele a u zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Více v obchodních podmínkách.

 
 
Reklamace
Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží.
Reklamace na zjevné a viditelné vady, chybějící či poškozené zboží budou řešeny pouze pokud budou oznámeny do druhého dne od převzetí zboží.
 
V případě plastových výrobků, které je třeba sestavit je nutné brát zřetel na dočasnou křehkost materiálů a před montáží ponechat produkt aklimatizovat. 
Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného skladování či nesprávné manipulace se zbožím.
V případě oprávněné reklamace bude částka za reklamované zboží zákazníkovi poukázaná na bankovní účet.
 
1)  Zjistí-li kupující nesrovnalosti při přejímce zboží v množství jednotek nebo porušenost dodávky je povinen o tomto s řidičem sepsat zápis.
Zboží je doručeno buď řidičem společnosti JUKO petfood nebo řidičem přepravní společnosti:
V případě doručení zboží řidičem společnosti JUKO petfood je třeba vyplnit protokol, který mají řidiči za tímto účelem u sebe. Protokol se vyhotovuje ve dvou provedeních (jedna zůstává řidiči, jedna kupujícímu).
V případě doručení zboží řidičem přepravní společnosti je třeba zapsat poškození do přepravního listu řidiče. Pokud zjistíte poškození, nebo si vzhledem k typu výrobku a stavu poškození obalu nebudete jisti, zda nedošlo vlivem špatné manipulace při dopravě k jeho poškození, můžete příjem zásilky odmítnout. V tomto případě však musíte uvést do přepravního listu dopravce důvod odmítnutí zásilky,  výslovně odmítnuto z důvodu   poškození při přepravě . Pokud si takovouto zásilku ponecháte zaznamenáte do přepravního listu  přebráno s výhradou . Tuto informaci stvrzujete svým podpisem.
 
2)  Zjistí-li kupující poškození či nesrovnalost později (řidič již není přítomen) vyplňte formulář Zápis o škodě, spolu s fotografií poškozeného výrobku a zašlete na adresu reklamace@juko-krmiva.cz, a to nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky. Popřípadě písemně na adresu reklamace@juko-krmiva.cz. Uveďte název, adresu a IČO  kupujícího, název a kód reklamovaného zboží, počet kusů, popis vad, číslo faktury a fotografie poškozeného výrobku.
 
3)  Zjistí-li kupující vadu produktu v záruční době je povinen reklamaci zjištěné vady uplatnit písemně na adresu reklamace@juko-krmiva.cz bez zbytečného prodlení poté, co se vada projevila.
Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. že kromě vytknutí vad dokládá i doklad o koupi (fakturu).
 
 
 
 
/seznamapi/postdata